Моделиране и изследване на интелигентни системи за обучение и сензорни мрежи

(ИСОСеМ)

 

 

 

НАЧАЛО

ЕКИП

РЕЗЮМЕ

РАБОТНИ ПАКЕТИ

ОТЧЕТИ

ПУБЛИКАЦИИ

ПАТЕНТИ/ПОЛЕЗНИ МОДЕЛИ

СЪБИТИЯ

КОНТАКТИ

 

 

 

Заглавие на проекта:

 

Моделиране и изследване на интелигентни системи за обучение и сензорни мрежи (ИСОСеМ)

(КП–06-Н47/4, 26.11.2020 г.)

 

Наименование на конкурса:

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.

 

Основна научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:

 

Технически науки

 

Базова организация:

 

Институт по Информационни и Комуникационни Технологии - БАН

 

Партньорска организация:

 

Технически Университет -София

 

Ръководител на научния колектив:

 

Главен асистент д-р Илиян Иванов Петров (от 14.06.2022 г)

Доц. д-р Румен Димов Андреев (25.11.20020 г. - 19.03.2022 г.)

 

 

 

© Институт по информационни и комуникационни технологии - БАН

Разработили: ani.boneva@iict.bas.bg, stoyan.ivanov@iict.bas.bg

Актуализирана: 2022 г.

003368